وبلاگ سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشگاه تربیت مدرس تهران
 
قالب وبلاگ
نظر سنجی
به نظر شما پذیرفته شدگان دارای مدرک کارشناسی چه رشته ای در ارشد GIS & RS زمینه های بیشتری برای موفقیت دارند؟؟؟ 

آخرین و به روزترین بانک منابع آزمون ارشد شهرسازی

گرایش مبانی نظری برنامه ریزی شهری و منطقه ای :

 

1- اسماعیلی، محسن، شرح جامع مبانی نظری برنامه ریزی شهری و منطقه ای؛ تهران: انتشارات ارشد، 1389 (توزیع از اول تیرماه توسط کیمیا فکر بزرگ)

2- اسماعیلی، محسن، مبانی نظری برنامه ریزی شهری و منطقه ای؛ تهران: انتشارات موسسه آموزش عالی آزاد پارسه، 1389 (چاپ دوم با تغییرات و اضافات)

3- مهدی زاده، جواد، برنامه ریزی راهبردی توسعه شهری. تهران: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، 1382.

4- سوزان فین اشتاین و اسکات کمپل، نظریه برنامه ریزی (1)، ترجمه عارف اقوامی مقدم، تهران: انتشارات آذرخش، 1388.

5- دانشپور، زهره، نظریه های برنامه ریزی و برنامه ریزی شهری؛ تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1387.

6- مهندسان مشاور شارمند، شیوه های تحقق طرح های توسعه شهری در ایران؛ تهران: انشارات وزارت کشور، 1381.

7- شیعه، اسماعیل، مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری؛ تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران، مرکز انتشارات، ۱۳۷۹.

8- برآبادی، محمود، الفبای شهر (مجموعه مقالات ماهنامه شهرداریها)؛ تهران: سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور؛ ۱۳۸۴.

9- بحرینی، سید حسین، فرآیند طراحی شهری؛ تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1382.

10- زیاری، کرامت‌ا...، برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری، انتشارات دانشگاه یزد، 1381.

11- سعیدنیا، احمد، جلد 2 کتاب سبز شهرداریها(کاربری زمین)؛ تهران: انتشارات سازمان شهرداریها، 1382.

13- زیاری، کرامت ا….؛ اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای، دانشگاه یزد؛ ۱۳۷۸

14- معصومی اشکوری،سید حسن؛اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه ای؛۱۳۷۶

15- زیاری، کرامت ا….؛ اصول، نظریه ها و روشهای برنامه ریزی منطقه ای، دانشگاه یزد، 1386.

16- پاپلی یزدی، حسین و رجبی سناجردی، نظریه های شهر و پیرامون، انتشارات سمت، 1385.

17- بحرینی، سید حسین، تجدد، فرا تجدد و پس از آن در شهرسازی؛ تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1385.

18- بهرام سلطانی، کامبیز، مجموعه مباحث و روشهای شهرسازی، محیط زیست؛ تهران: انتشارات وزارت مسکن و شهرسازی، 1375.

19- قریب، فریدون؛ شبکه ارتباطی در طراحی شهری؛ تهران: دانشگاه تهران؛ ۱۳۷۶

20-عزیزی، محمدمهدی ، تراکم و کاربردهای آن در شهرسازی؛ تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1385.

21- پور محمدی،محمدرضا، برنامه ریزی مسکن؛ تهران، انتشارات سمت، 1385.

22- شوای، فرانسواز؛ شهرسازی، تخیلات و واقعیات؛ ترجمه: دکتر سید محسن حبیبی؛ تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ، ۱۳۷۵.

23- استروفسکی، واتسلاف؛ شهرسازی معاصر، از نخستین سرچشمه‌ها تا منشور آتن؛ ترجمه: لادن اعتضادی؛ تهران: مرکز نشر دانشگاهی؛ ۱۳۷۸.

26/24- پاکزاد، جهانشاه، سیر اندیشه های شهرسازی(جلد 1 تا 3)؛ تهران، 1388.

27- ربانی، رسول، جامعه شناسی شهری، سمت، چاپ اول ۱۳۸۱.

28-رفیعی، مینو، مجموعه مباحث شهرسازی (اقتصاد) تهران: انتشارات وزارت مسکن و شهرسازی، 1375.

29- زنجانی حبیب ا...، مجموعه مباحث شهرسازی (جمعیت)؛ تهران: انتشارات وزارت مسکن و شهرسازی، 1375.
30- توفیق، فیروز، مجموعه مباحث شهرسازی (مسکن) تهران: انتشارات وزارت مسکن و شهرسازی، 1375.

31- بهزاد فر، شبکه آبرسانی و فاضلاب شهری؛ تهران، 1388.

32- نوریان، فرشاد، فضاهای عمومی و خصوصی شهری، تهران: انشترات شرکت پردازش، 1388.
33- نوریان، فرشاد، مقدمه ای برسیستم های اطلاعات جغرافیای شهری(
GIS) ؛ تهران: شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری تهران، 1385.

 

مباحث عمومی شهرسازی ایران

 

1- اسماعیلی محسن و حمیدرضا ابراهیم خانی، شرح جامع مباحث عمومی شهرسازی ایران؛ تهران: انتشارات ارشد، 1389 (توزیع از اول تیرماه توسط کیمیا فکر بزرگ)

2- سعیدنیا، احمد، کتاب سبز شهرداری (جلد 5)؛ تهران: انتشارات سازمان شهرداریها، 1382.

3- مصوبات شورای عالی شهرسازی ایران تا سال 1388، وزارت مسکن و شهرسازی، 1388.

4- اصلاح نظام مدیریت و توسعه شهری ایران با رویکرد راهبردی، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، 1387.

5- دانشور، تورج، طرح ریزی کالبدی و برنامه ریزی منطقه ای در ایران، آذرخش، چاپ اول ۱۳۸۱.
6- احسن، مجید ، مجموعه قوانین و مقررات شهرسازی، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، چاپ اول
۱۳۸۲.

7- زیاری، کرامت ا…؛ برنامه ریزی شهرهای جدید؛ تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)؛ ۱۳۷۹

8- شیعه، اسماعیل؛ با شهر و منطقه در ایران؛ تهران: دانشگاه علم و صنعت؛ ۱۳۷۸

9- کامروا، سیدمحمدعلی؛ مقدمه‌ای بر شهرسازی معاصر ایران؛ تهران: دانشگاه تهران؛ ۱۳۸۴

10-مشهدی زاده دهاقانی، ناصر؛ تحلیلی از ویژگیهای برنامه ریزی شهری در ایران؛ تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران؛ چاپ سوم؛ ۱۳۷۸.

11- رهنمایی، محمدتقی ، فرآیند برنامه‌ریزی شهری ایران؛ تهران1382.

12- عزیزی، محمد مهدی، آماده سازی زمین در جمهوری اسلامی ایران، انتشارات سازمان ملی زمین و مسکن، 1375.

13- عزیزی، محمد مهدی، مقالات منتشره در نشریه هنرهای زیبا.

14- لطیفی، غلامرضا، مدیریت شهری؛ تهران، 1387.

15- کتاب سبز شهرداریها، جلدهای 6 تا 11.

16- توسلی، محمود، اصول و روشهای طراحی فضاهای شهری مسکونی در ایران ؛ تهران: انتشارات مرکز مطالعات، 1382.

17- شیعه، اسماعیل، کارگاه برنامه ریزی شهری، تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت، 1386.

18- نوریان، فرشاد، نگرشی بر روند تهیه طرح های تفصیلی؛ تهران: انتشارات شرکت پردازش و برنامه ریزی، 1384.

 

تاریخ شهر و شهرسازی:

 

1- اسماعیلی محسن و حمیدرضا ابراهیم خانی، شرح جامع تاریخ شهر و شهرسازی ؛ تهران: انتشارات ارشد، 1389 (توزیع از اول تیرماه توسط کیمیا فکر بزرگ)

2- جعفری، بهروز، تاریخ شهر و شهرسازی؛ تهران: انتشارات موسسه آموزش عالی آزاد پارسه، 1389.

3- موریس، جیمز؛ تاریخ شکل شهر، تا انقلاب صنعتی؛ ترجمه: راضیه رضازاده؛ تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، چاپ دوم، ۱۳۷۴

4- بنه ولو، لئوناردو، تاریخ شهر؛ تهران، 1382.

5- حبیبی، سید محسن؛ از شار تا شهر؛ تهران: دانشگاه تهران؛ ۱۳۷۸.

6- سلطانزاده، حسین، مقدمه ای بر تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران؛ تهران، 1375.

7- مشهدی زاده دهاقانی، ناصر؛ تحلیلی از ویژگیهای برنامه ریزی شهری در ایران؛ تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران؛ چاپ سوم؛ ۱۳۷۸.

8- مامفرد، لوییز، فرهنگ شهرها، ترجمه عارف اقوامی مقدم، تهران، 1385.

 

 

 ریاضیات و آمار

 

زبان تخصصی شهرسازی

 

شکست باید انرژی خفته ما را بیدار کند(رومن رولان)

 
طبقه بندی: شهرسازی،
[ چهارشنبه 11 آبان 1390 ] [ 09:52 ق.ظ ] [ GIS & RS دانشگاه تربیت مدرس ]
نظرات
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
بک لینک طراحی سایت

-_ !News _-

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو